بذر کینوا

دانه کینوا که از گیاهی به همین نام به دست می آید محصولی است سرشار از مواد مغذی.
برخی از متخصصین تغذیه ارزش غذایی این دانه را با شیر برابر دانسته اند.
در اثبات خواص زیاد این دانه همین نکته بس که سال ۲۰۱۳ از طرف سازمان ملل متحد به نام کینوا نام گذاری شد.