گیاه کینوا

از زمان های خیلی دور تاکنون، بشر از گیاهان مختلفی به عنوان دارو استفاده کرده است. این مسئله مختص منطقه ای خاص نبوده و هنوز هم در کشورهای مختلف جهان رونق دارد.
تنها تفاوت طب گیاهی قدیم با جدید این است؛ که در گذشته مردم هر نقطه از جهان تنها از خواص دارویی گیاهان منطقه یا کشور خود بهره مند می شدند.