نوشته‌ها

,

دانه های کینوا و درمان دیابت

تاثیر کینوا بر دیابت

گیاه کینوا یکی از گیاهان دارویی سنتی امریکا جنوبی است که دارای خواص فروانی است .هدف از این تحقیق بررسی تاثیر این گیاه بر میزان مولفه های قند خون در بیماران دیابتی نوع دو پس از دو ماه مصرف است.

مواد و روش آزمایش با گیاه کینوا

در این پژوهش تعداد ۶۰ نفر از بیماران مراجعه کننده به مرکز درمانی دیابت استان سیستان و بلوچستان پس از تکمیل فرم رضایت نامه و انجام ازمایش های ورودی در ۲ گروه ۳۰ نفره وارد آزمایش شدند که به گروه تحت درمان گیاه کینوا به میزان روزانه ۲۰ گرم به مدت ۲ ماه داده شد و قبل از ورود به آزمایش میزان موالفه خونی سنجیده شد و پس از ۲ ماه نیز این کار انجام گردید و داده ها مورد تحلیل قرار گرفتند.

کینوا و دیابت

یافته ها

در گروه بیماران دریافت کننده گیاه دارویی کینوا میانگین میزان هموگلوبین گلیکوزیله خون به طور معنی داری از ۹٫۸۲ به ۷٫۸۸ درصد کاهش پیدا کرد، ولی در گروه دارونما میانگین این عدد از ۹٫۸ به ۱۰٫۲ درصد افزایش یافت.
مقایسه میزان هموگلوبین گلیکوزیله خون قبل از درمان در دو گروه تفاوت چشمگیری نداشت ولی در پایان مطالعه در گروه کینوا در مقایسه با دارونما به طور قابل توجهی کاهش یافت.

کینوا جایگزین برنج
در گروه بیماران دریافت کننده داروی گیاهی کینوا میانگین میزان قند خون ناشتا از ۱۹۶٫۴۱ به ۱۶۰ میلی گرم در دسی لیتر و قند خون دو ساعت بعد از غذا از ۲۶۷٫۴۵ به ۲۱۸ میلی گرم در دسی لیتر کاهش پیدا کرد در حالی که این تغییرات در گروه دارونما مشاهده نشد.
لازم به ذکر است مقایسه میزان قند خون ناشتا و دو ساعت بعد از غذا قبل از درمان در دو گروه تفاوت آنچنانی نداشت، ولي در پایان مطالعه در گروه داروی گیاهی کینوا در مقایسه با دارونما به طور معنی داری كاهش یافت.

کینوا و قند خون

نتیجه گیری

بر اساس یافته های حاضر چنین به نظر میرسد که استفاده از دانه های کینوا باعث کاهش موالفه های خونی دیابت نوع ۲ میشود و میتوان آن را به عنوان یکی از راه کارهای درمان و کنترل بیماری دیابت استفاده نمود.